Financieel verslag

BALANS

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Stichting Het Groene Virus    
BALANS en STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
     
BALANS  2019
ACTIVA per 31-12    
Materiële Vaste Activa     € 246.486,21
Liquide middelen   € 27.842,07 
Overige vorderingen    € –   
  totaal ACTIVA    € 274.328,28
     
PASSIVA per 31-12    
Vermogen excl. jaarresultaat    € 248.771,10
Jaarresultaat   € 25.557,18 
Overige passiva    € –   
  totaal PASSIVA € 274.328,28 
check debet = credit    
verschil    € –   
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019
BATEN    
Giften algemeen    € 41.420,00 
Giften evenementen   
Schenking in natura     € 11.500,00 
totaal BATEN   
      € 52.920,00 
LASTEN    
Materiaal/onderhoudskosten    € 18.146,00 
Verzekeringen    € 1.509,30 
Brandstofkosten    € 5.178,89 
Kosten evenementen    € 2.107,53 
Bankkosten    € 154,89 
Overige kosten    € 266,21 
totaal LASTEN    € 27.362,82 
     
RESULTAAT    € 25.557,18 
     
     
VERLOOP MATERIËLE VASTE ACTIVA  2019
stand 1-1     € 234.986,21
bij: aanschaf (investering)     € –   
bij: inbreng in natura (gift)    € 11.500,00
af: verkoop (desinvestering)    € –   
stand 31-12    
      € 246.486,21
     
VERLOOP LIQUIDITEITEN   2019
saldo 1-1    € 15.047,80 
bij: giften (p/bank)     € 41.420,00 
af: kosten    € -27.362,82 
af: aanschaf MVA    € –   
correctie overlopende posten    € -1.262,91 
saldo 31-12    € 27.842,07 

INKOMSTEN

Saldo 1-1-2019                         €   15.047,80

Giften algemeen                            40.625,00

Giften LTT-dag                                     795,00

Teruggave verzekering                         73,51

Teruggave belastingdienst                296,00

TOTAAL                                       €  56.837,31

UITGAVEN

Bankkosten                               €       154,89

LTT-dag                                            1.488,21

Verzekering                                     2.366,22

Belasting                                             296,00

Algemene kosten                              745,61

Benzine kosten                              5.798,21

Onderdelen                                 18.146,10

Saldo 31-12-2019                       27.842,07

TOTAAL                                    €  56.837,31

© 2021 Het Groene Virus | Ontworpen en gebouwd door Commpro